Kullanım Koşulları

İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Taraflar

a) www.pornokanale.com site yönetimi

b) www.pornokanale.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı “Üye” olarak alınacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.pornokanale.com internet sitesi tarafından sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Üye, pornokanale.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu. pornokanale.com bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda www.pornokanale.com, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.
 • Üye, pornokanale.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından. pornokanale.com’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı. pornokanale.com’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Üye pornokanale.com internet sitesi tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet eder. Bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması yasaktır. Otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir.
 • pornokanale.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • Üye, pornokanale.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu. Genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için. Başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • pornokanale.com internet sitesinde üyeler tarafından yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin pornokanale.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır.
 • pornokanale.com’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında. Müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • pornokanale.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, pornokanale.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden. pornokanale.com’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden. Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup. pornokanale.com’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde. pornokanale.com’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • pornokanale.com’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, pornokanale.com’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • pornokanale.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette. pornokanale.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.
 • pornokanale.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir. Düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. pornokanale.com, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 • Bu pornokanale.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan. Doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun. pornokanale.com yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
 • pornokanale.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak ister. Kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. pornokanale.com, üyenin portal hizmetlerini alırken pornokanale.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. pornokanale.com yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama hakkına sahiptir. Bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

pornokanale.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya pornokanale.com ya da pornokanale.com sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için

b) pornokanale.com ve pornokanale.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde

c) pornokanale.com ve pornokanale.com’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla

pornokanale.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Üye pornokanale.com sitesine girmesiyle, kendi yazılı, işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

pornokanale.com web sitesinde ve pornokanale.com’de toplanan bilgiler

Genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. pornokanale.com web sitesi ve pornokanale.com, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

pornokanale.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca sona erdirme veya pornokanale.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını da saklı tutar.

pornokanale.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir. Ayrıca güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, pornokanale.com’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacaktır. Söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

pornokanale.com, pornokanale.com’nin başka sitelerine ve pornokanale.com’nin olmayan internet sitelerine linkler içermektedir. pornokanale.com, sitesinde link verdiği pornokanale.com’a ait olmayan internet sitelerinin içeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya pornokanale.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. pornokanale.com, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu gösterir. Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 • Sitemize katılan üyelerimizin 18 yaş ve üstünde olması gerekir.
 • Sitemize katılmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.